คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นายพงศ์เดชน์   เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ​

 • นางพัทธ์ธีรา   บุญทน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

 • นางสาวปัทมาพร  มะโนสีลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 • นางเมธิรา   ปิ่นแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 • นางสรวงสุดา  เสนากุูล เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสาธิดา  โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 • นางศิริวรรณ อินทร์ปรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางสาวสุนทรียา กำกอบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางดารุณี  เกตวงษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางอรดี อินทะจักร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางเกตแก้ว เสียงดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางสาวอรัญญา  แสนปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางภัทรรัฎฐ์  ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
 • นางสุนีย์ ปงลังกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนโยบายและแผน 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นางปนัดดา  อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 • นางสาวจารุวรรณ  ชิโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 • นางนิตยา  กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 • นางดาเรศ  พิมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นายทนงศักดิ์  บัวเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นางบุษยา  จักร์รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกร

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
 • นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 • นายพิพัฒน์  ใจภักดี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นางภณิดา  ทองประไพ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นายกรัณฑ์  สมจิตต์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นายวัชรพงษ์  โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวกนิษฐ์กานต์  พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 • นางวิมลสิริ  ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 •  นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 •  นายนพรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์
 • นายภาณุวงศ์  ชัยวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 • นางสาวจิรฐา  ศรีภานุมาต  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 • นางรัชนี  ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางประทุม  เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นางสุภาภรณ์  สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ​นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางร่งนภา  จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • ​นางจรรมณี  เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสมร  แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสิรินภรณ์  เวียงอินทร์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นายเสน่ห์  ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • นางอัมพร  คำแปน นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางโสภา  เครือแสง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางอรัญญา  ขัดเชิง  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางภัทรวรรณ  ห้วยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • นางวันเพ็ญ  แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นางสาวธัญวรรณ  ก๋าทุ่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางหทัยรัตน์  บัวเทพ  นักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นางสาวพยอม  แสนปัญญา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 • นางสาวประภาพร  อินทรรุจิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กลุ่มกฎหมายและคดี 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 •  นายเกรียงไกร   ทิศา ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
 • นางสาวศุภวรรณ  สันป่าแก้ว  นิติกรชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาครูฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นางภัทรรัฎฐ์  ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • นายกฤษกร  กองคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  นางบุษยา จักร์รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นายธิติพงษ์  เสนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ ICT