คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาครูฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี 

คู่มือการปฏิบัติงาน