ช่องทางการร้องทุกข์

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือพบเห็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.ตำแหน่งผู้บริหารศึกษา

2.ตำแหน่งครู

3.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

4.หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรดแจ้ง......

กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 086-421-0383 , 081-023-7205 , 086-492-6430

โทรสาร 054-511589

E-mail : monggon14@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1

เลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000