ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านแม่ทราย โรงเรียนบ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง โรงเรียนวัดศรีภูมิ โรงเรียนบ้านนาจักร และโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.เมือง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3 เพื่อสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนหลัก ทั้งด้านสถานที่ พื้นที่การปฏิบัติงาน และจำนวนนักเรียน ว่าสามารถรองรับโรงเรียนเครือข่าย ได้หรือไม่ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานสพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุม video conference room สพป.แพร่ เขต 1

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมสัมมนาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน และได้เชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช.ประจำแพร่ มาให้ความรู้ คือ นายเลิศศิริ พิมพา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ และ น.ส.รัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักง

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง โรงเรียนบ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ และโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯในสถานศึกษา

วัน 19 มิถุนายน 2561 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย 5 ประสาน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยมีนายสมภพ มุ้งทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายช่อแฮ่-นาจักร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน        อนุบาลแพร่

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายฯ ออกตรวจสอบอาคาร และสภาพโดยรอบ ของโรงเรียนบ้านวังช้าง อ.เมือง โดยอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากปลวก และโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ อ.สอง จ.แพร่ ที่ได้รับความเสียหายจากฤดูฝนโดยทำให้ น้ำรั่วซึมลงห้องเรียน ห้องพักครู ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ซึ่งสพป.แพร่ เขต 1 จะได้เร่งตรวจสอบและรายงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ต่อไป 

ยาเสพติดปฐมวัย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการพบรมครูปฐมวัยในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed