E-SERVICE

                                                  E-SERVICE

รับ - ส่งหนังสือราชการ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่

 

ระบบเงินเดือนออนไลน์

          

ระบบการจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           

Smart OBEC ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

          

ระบบฝากไฟล์งาน สพป.แพร่ เขต 1

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 1 phrae1 service