E-SERVICE

                                                  E-SERVICE

รับ - ส่งหนังสือราชการ
การรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++  ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่
การรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-office ของของจังหวัดแพร่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับทุกหน่วยงานภายในจังหวัดแพร่(จำนวน 137  หน่วยงาน)

ระบบเงินเดือนออนไลน์
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินเดือน (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

          

ระบบการจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-office ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1กับทุกโรงเรียนในสังกัด และทุกเครือข่ายการศึกษา

           

Smart OBEC ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
การรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec  ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

          

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ระบบฝากไฟล์งาน สพป.แพร่ เขต 1 
ใช้สำหรับองค์กรภายใน ที่ต้องการให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนบางอย่างที่ทำให้เสียเวลาออกไป

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 1 phrae1 service
เป็นระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เช่น คิมพิวเตอร์สำนักงาน , โน็ตบุค , ปริ้นเตอร์ , ระบบเครือข่าย และผู้แจ้งสามารถติดตามสถานะการแจ้งซ่อมได้ว่าอยู่ในสถานะใดแล้ว

ระบบการขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ระบบแจ้งซ่อม DLTV DLIT Online สพป.แพร่ เขต 1
เป็นระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์การรับชมของ DLTVเช่น กล่องรับสัญญาณ DLTV , จานรับสัญญาณ DLTV , เครื่องรับโทรทัศน์

แบบรายงานเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติภัย
และภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ E-Booking สพป.แพร่ เขต 1