E-SERVICE

                                                  E-SERVICE

รับ - ส่งหนังสือราชการ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่

 

ระบบเงินเดือนออนไลน์

          

ระบบการจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           

Smart OBEC ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์