โรงเรียนดีศรีตำบล

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการและบรรยายสรุปการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล(กิจกรรมการถอดบทเรียน) ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

นางสาวชฏารัฐ  ปลูกเพาะ  หัวหน้างานพัฒนางานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่ เขต ๑

จัดบุคคลลงกรอบฯ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค(๒)ในสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ เดินทางศึกษาดูงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

ระยอง ๒ ดูงาน แพร่ เขต ๑

นายสุกิจ  ยาพรม นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายเชษฐา  สยนานนท์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี นายประสิทธิ์   อินวรรณา นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประสงค์  ปราบสงบ กรรมการเขตพื้นที่ฯ นางกัลยา  นวลใจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะ สพป.ระยอง เขต ๒ ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นของ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง/คัดเลือกเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.พื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

นิทานสร้างสรรค์

นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทานสร้างสรรค์กับการพัฒนาทางการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชนในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายปรีดา  ปัญญาจันทร์ อาจารย์พิเศษสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed