แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน