พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ