แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน