พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน