ประชุมคณะทำงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจังหวัดแพร่

23 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจังหวัดแพร่ เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการสร้างกระแสการรับรู้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: