พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน