ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

17 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยของสุขาภายในโณงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการสุขาดี มีความสุข

การประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS)

17 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระดั

การประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง และนางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2567

17 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

การลงพื้นที่ของอนุกรรมการการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE

16 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เข้าร่วมการลงพื้นที่ของอนุกรรมการการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายธงชัย บุตรน

การประชุมหารือเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

16 พฤษภาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่)

16 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ททท.สำนักงานแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สำนักงาน สกร.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed