พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล