ร่วมแรงแข็งขัน

ลูกจ้างประจำในตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน ช่างทาสี สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ สร้างศาลาที่พัก ก่อสร้างทางเดิน ทำห้องเก็บวัสดุ ที่พักยาม ทาสีอาคาร ปรับพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โรงเรียนในฝัน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน และนายบรรเจิด มุ้งทอง ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ เจ้าของโครงการให้รายละเอียด

ตรวจสุขภาพนักเรียน

นางพัชรินทร์ อภิสิทธิเกษม นางศรีประภา ปัทมาภรณ์พงษ์ และคณะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว ออกตรวจสุขภาพนักเรียน  ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายอนุสรณ์ พรมลังกา เป็น ผอ.ร.ร.

ร่วมงาน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา สยนานนท์  นายกนก อยู่สิงห์รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด พล.ต.ท.ไถง   ปราศจากศัตรู  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

สร้างความปรองดอง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมสัมมนาตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดแพร่  โดยแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ หอประชุมล้านนาตะวันออก(กอเปา) 

สัมมนาครูเครือข่าย

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

เกษียณฯ ราชการ ปี ๒๕๕๗

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมบุคลากรฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียด 

 
 
 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed