อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสพป.แพร่ เขต 2 และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ สพม.เขต 37 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม นางศุภมาส สินมณี กล่าวรายงาน

รูปภาพ: