ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เตรียมความพร้อมสถานศึกษาฯ

23 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

พิจารณาความดีความชอบ

20 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะทำงานวิเคราะห์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สพฐ. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สนผ. อาคาร 5 กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของเขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ผู้บริหาร สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 1.จังหวัดเชียงราย 4 เขตพื้นที่การศึกษา 2. จังหวัดพะเยา 2 เขตพื้นที่การศึกษา 3.จังหวัดแพร่ จำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา และ 4.จังหวัดน่านจำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา และสพม.36-37 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค เชียงราย

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี น.ส.แสงทอง คำปันา ผอ.สตง. จังหวัดแพร่ น.ส.คนึงนิจ กลอนลาด และ น.ส.เกศลดา นาคสกุล นวช.ตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้

นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 4 ก.ย.62 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับนายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.แพร่ เขต 1 และได้ตรวจเยี่ยม เน้นย้ำนโยบายสำคัญของ สพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

คัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

26 ส.ค.62 นายกนก อยูส่ิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 

ต้านทุจริต

26 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอสพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริต สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน