โครงการครูคืนถิ่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย

รูปภาพ: