ผลงานวิชาการ ของนายชาญชัย ชัยเลิศศรี รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำชีวิตเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ  รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำชีวิตเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้าแม่แรม สพป. เขต 1  ของนายชาญชัย  ชัยเลิศศรี บทคัดย่อ