ตรวจสุขภาพนักเรียน

นางพัชรินทร์ อภิสิทธิเกษม นางศรีประภา ปัทมาภรณ์พงษ์ และคณะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว ออกตรวจสุขภาพนักเรียน  ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายอนุสรณ์ พรมลังกา เป็น ผอ.ร.ร.

ร่วมงาน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา สยนานนท์  นายกนก อยู่สิงห์รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด พล.ต.ท.ไถง   ปราศจากศัตรู  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

สร้างความปรองดอง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมสัมมนาตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดแพร่  โดยแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ หอประชุมล้านนาตะวันออก(กอเปา) 

สัมมนาครูเครือข่าย

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

เกษียณฯ ราชการ ปี ๒๕๕๗

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมบุคลากรฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียด 

 
 
 

นิเทศวังปึ้ง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร.ร.บ้านวังปึ้ง อ.ร้องกวาง โดยมี นายอดุลย์ นาเทพ ผอ.ร.ร.บ้านวังปึ้ง นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.ร.ร.บ้านร้องกวาง นายมงคล พรมปานผอ.ร.ร.บ้านแม่ทราย นายสุเมศรว์ พรหมมินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งคั๊วะ และคณะครูให้การต้อนรับ

งบเร่งด่วน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการป้องกันอุบัติภัย อันเนื่องจากอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา โดยการพิจารณาตั้งงบประมาณให้แก่สถานศึกษาที่มีความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัยตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed