เอกสารโรงเรียน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 งบประมาณ 2561

ราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 งบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ราคากลางครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2561

ราคากลางครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม "โรงเรียนคุณธรรม" (โรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น)

ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม "โรงเรียนคุณธรรม" (โรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น)

เอกสารแนบ :
ตัวอย่างกิจกรรม

ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการยืมเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ:
แนวปฏิบัติในการยืมเงินงบประมาณตามโครงการ.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปี การศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปี การศึกษา 2560 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน