ประชุม Conference การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุม Conference การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ

ประชุมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ ใน​วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 11 ของโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 11” ของโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในงาน

การประชุมทางไกล (Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน​วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1 

การประชุมพิจารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มเครือข่ายการศึกษาและกลุ่มงานในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 

internet ในสถานศึกษา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน

รับนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้คู่มือและวิธีการกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed