พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาฯ

28 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

อบรมพัฒนาบุคลากร

25 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร “New Normal” และบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน โดยมี นายชาติชาย กันกา  อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาระบบงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ”

กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะรายกรณี

23 กันยา่ยน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะรายกรณี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การสรรหาและเลือกคณะกรรมการ กตปน.

23 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

อบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade)

14 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ซึ่งหน่วยราชการในพระองค์ฯ คัดเลือกจิตอาสา 904 เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร  จำนวน 382 คน เพื่อเป็นการทบทวนให้ผู้รับกาฝึกที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน มีความ

กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรคทางจิตเวช

3 กันยายน 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยมี นายเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคล

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

2 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ.และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed