การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบระบบเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL)

24 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบระบบเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ในการจัดทำข้อมูลสถานะการ

ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

24 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนร

การประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

24 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห

การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดแพร่

23 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่และติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดแพร่ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียว อาคารน้

เข้าร่วมประชุมโครงการ สพฐ. สัญจร กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดแพร่)

23 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการ สพฐ.

เข้าติดตามและหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดแพร่

21 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้นางสาวพรนภา ประยศ รองผอ สพป แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภัทราวรรณ วงศ์พระยาศึกษานิเทศก์ ร.ต.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจงานของ สพป.แพร่ เขต 1

21 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจงานของ สพป.แพร่ เขต 1 เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริมนมโรงเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา งานจิตวิทยาโรงเรียน เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) และโ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed