เทคนิคการสอนภาษาไทย

24 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนภาษาไทยและการสร้างสื่อประกอบการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1" ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

เครือข่ายพญาพลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

23 พ.ค.62 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ.2562" โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

ค่ายทักษะชีวิต

22 พ.ค.62 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิตตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในอำเภอเมืองแพร่ และอำเภอหนองม่วงไข่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

พัฒนาหลักสูตรฯ

21 พ.ค. 62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 สู่ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่่งสามัคคี ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมการประชุมทางไกล "การรับรองหลักสูตรฯเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม video conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.แพร่ เขต 1

พะเยา 1 ศึกษาดูงาน แพร่ 1

15 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

15 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง รับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed