ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

17 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วย นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ นางปนัดดา  อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) ร่วมให้การต้อนรับ นายกวิน  เสือสกุล  รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึก

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์  นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประช

“พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2565 ผ่านช่องทาง Application zoom เพื่อรับฟัง ข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 เวลา 13.30 น. โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมรับชมการจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับชมการจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นโดยผ่านช่องทางออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีผลการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนัก

ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

15 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะ ออกพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี) โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผู้อำนวยการบ้านทุ่งแค้ว คณะครูเป็นอย่างดียิ่ง

ดูแลช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 14 มีนาคม 2565  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงพรรชิรา ตาคำ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะที่ประสบเหตุอัคคีภัย โดยเบื้องต้นได้มอบเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้อยู่ในภาวะยาก

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

14 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา ในโอกาสปฏิบัติการภาคสนาม กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียน อนุบาลแ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

14 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ในโอกาสปฏิบัติการภาคสนาม กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน