ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

21 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากรและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อน้อมรำลึก

สอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและเบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัด สพป.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่

19 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ซึ่งมีสำนักงานได้ยื่นคำขอฯ จำนวน 2 หน่วยงานคือ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวั

รับรายงานตัว

19 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นายเมธี แสนสำโรง ครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) อ.ร้องกวาง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

19 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2565 ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom

19 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2565 ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคเหนือ รุ่น 2

19 ตุลาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวนรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ ม.นเรศวร

18 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศ นางสาวอนันตญา คำลือ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่/นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2565 โดยมี นางภณิดา ทอง

ร่วมกิจกรรมงานประเพณี "กิ๋นสลากหลวง" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานประเพณี "กิ๋นสลากหลวง" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

18 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องกระดังงาสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน