ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 และบุคลากรที่เ

การประชุม แนะนำโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม แนะนำโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) "GD Catalog The Future of Data Sharing" ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

มอบเกียรติบัตร ให้แก่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานฯ

22 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตร ให้แก่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ในหนังสือประวัติศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 สู่การจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ให้แก่คณะทำงานประกอบด้วยนายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ศึกษานิเทศก์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษ

เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

22 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ศึกษานิเทศก์ มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1  ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1 /2565 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฯ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้

การประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (เข็มกระตุ้น)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (เข็มกระตุ้น) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานตัว

12 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นางสาวอรปรียา สีติ ตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานศึกธิการจังหวัดแพร่ สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เร

การประชุมเตรียมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

12 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดแพร่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จำนวน 30 คน การประชุมในครั้งนี้มี

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน