ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้จัดการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์

การประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของ สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับนางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  นางพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แก่ครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยนายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และกิจกรรมการเรียนรู้โดยศึก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองแล้ง เนื่องใน “วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรจิตอาสา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองแล้ง หมู่ที่

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องใน “วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องใน “วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565” อันประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สพป.แพร่ เขต 1  เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรม

การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน  สำนักงานเขตพื้นที่ก

การประชาพิจารณ์กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และผุ้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ....

ประชุมการประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นางสาวจุฑามณี ชัยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน