ยกระดับผลสัมฤทธิ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา 2557"  ให้แก่ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและวิชาการประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษา โดยมี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

รูปภาพ: