ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2566 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์