รวมพลคนศีล ๕

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมรวมพลคนศีล ๕ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

รูปภาพ: