ผลงานวิชาการ ของนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ เรื่องรายงานผลการนิเทศการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ STEM Education สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อรายงาน : รายงานผลการนิเทศการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ STEM Education สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: