การอบรมพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM

28 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน มี นายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มี นายไพรัช ทีฆาวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกและคณะครูเป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพ: