กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำแนวคิดจากมหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: