พิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มงาน และโรงเรียนในสังกัดมีการสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยการนำทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน ใน สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: