การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมี นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสักทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: