การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย

27 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย" เพื่อให้ครูปฐมวัยมีทักษะและเป็นการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพวิทยฐานะของตนเอง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางภิณดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต

รูปภาพ: