โครงการการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษา

9 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Coding for Teacher : C4T) แบบออนไลน์ เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินโครงการและอำนวยความสะดวกในการอบรมออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: