ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท

7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งรูปแบบการสัมภาษณ์แบบสำรวจความคิดเห็น โดยการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกประเภท และเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้นได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 โดยมี นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางตาล และคณะครูฯ เป็นผู้ดำเนินการ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: