ตรวจเยี่ยมการดำเนินการในโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท

​7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการในโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งรูปแบบการสัมภาษณ์แบบสำรวจความคิดเห็น โดยการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกประเภท และเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้นได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียนในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน มาตรการป้องกัน COVID-19 และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม และคณะครูฯ เป็นผู้ดำเนินการ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: