โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สพป.แพร่ เขต 1

​3 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน สนองความต้องการของผู้ใช้และพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและรับรู้การดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายเอกชัย พนะสันต์ และนายยุรนันท์ บุญนิยม วิทยากรจาก ICT Talent มาบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: