การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และกระบวนการดำเนินงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: