ตรวจสุขภาพนักเรียน

นางพัชรินทร์ อภิสิทธิเกษม นางศรีประภา ปัทมาภรณ์พงษ์ และคณะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว ออกตรวจสุขภาพนักเรียน  ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายอนุสรณ์ พรมลังกา เป็น ผอ.ร.ร.

รูปภาพ: