สร้างความปรองดอง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมสัมมนาตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดแพร่  โดยแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ หอประชุมล้านนาตะวันออก(กอเปา) 

รูปภาพ: