งบเร่งด่วน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการป้องกันอุบัติภัย อันเนื่องจากอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา โดยการพิจารณาตั้งงบประมาณให้แก่สถานศึกษาที่มีความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัยตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: