ประชุมทีมบริหารเพื่อมอบนโยบายและเตรียมการเผ้าระวัง COVID-19

4 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องการเตรียมการและ  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งเสริมให้มีการสวมหน้ากากอนามัย 100% โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: