ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2563

22 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายชนกันต์ แสนขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รูปภาพ: