MOU บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท.

4 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 4 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นสักขีพยาน การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รูปภาพ: