มอบหมายภาระงาน

3 ธันวาคม 2563 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานที่รับผิดชอบ  ของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: