เยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านอ้อย(วิทยาคาร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 และโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) โดยทุกสนามสอบดำเนินการจัดการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดและขอขอบคุณประธานสนามสอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ มา ณ โอกาสนี้

รูปภาพ: