ประชุมพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.แพร่

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้กลุ่มเครือข่ายการศึกษาและกลุ่มงานในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา จำนวน 8 กลุ่มเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 

รูปภาพ: