รับการเยี่ยมชมและนิเทศติดตามฯ

8 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับการเยี่ยมชม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม ชั้น 8 โรงพยาบาลแพร่

รูปภาพ: