อบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์

30 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โดยมี นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: