ทำลายเอกสาร

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะกรรมการ ทำลายเอกสารที่พ้นระยะใช้งานของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๖ – ๗๐ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยการเผา ณ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: