รายละเอียดกิจกรรม การเลือกสรร ถอดประสบการณ์ “รูปแบบและเทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม การเลือกสรร  ถอดประสบการณ์ “รูปแบบและเทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา”