ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

15 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (คณะอนุกรรมการ 3 ด้าน) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

มอบหนังสือห้องสมุด

15 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจิรยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีตัวแทนเครือข่ายการศึกษาฯ เป็นผู้รับมอบ

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

14 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี และ น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ เป็นพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์

ประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่

14 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) ครั้งที่ 16/2563 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดแพร่  เป็นประธานการประชุม

ติดตามความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย

14 พ.ค.63 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ติดตามโรงเรียนบ้านไผ่โทน ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเพื่อของบประมาณซ่อมแซมต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา COVID Model

14 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา COVID Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed